Авторизация
Наши партнёры

Фэн-Шуй

Счетчики

Примеры перевода документации с китайского языка


Перевод Экспортной таможенной декларации КНР (出口货物报关单翻译)

Пример бланка:

Общий регистрационный номер центра данных:

Экспортная таможенная декларация КНР

Номер предварительной записи:

Место подачи декларации: 

Таможенный номер:

Порт отправки

 

Архивный номер

Дата экспорта

Дата подачи декларации:

 

Субъект деятельности:

 

Способ транспортировки:

 

Название транспортного средства

Товаротранспортная накладная №

 

Отправитель груза

 

Форма торговли

 

Характер налогообложения

 

Способ расчетов

 

Номер лицензии

Страна (район) назначения

 

Порт назначения

 

Место происхождения

 

Номер разрешения

Условия поставки

 

Стоимость фрахта

 

Стоимость страховки

 

Другие расходы

 

Номер контрактного соглашения

 

Количество мест

 

Тип упаковки

 

Вес брутто (кг)

 

Вес нетто (кг)

 

Контейнер №

Товаросопроводительные документы

 

 

Завод-производитель

Отметки и примечания

Примечания

Номер товаросопроводительного документа

Номер Товарный код Название и описание товара Количество и мера измерения Страна (регион назначения) Цена за единицу Всего Валюта             Таможенные платежи

 

 

 

 

 

 

Таможенные платежи:

Зарегистрировал

Регистрирующая организация

 

 

Брокер:

 

Адрес предприятия:

 

Индекс:

 

Телефон:

 

Лицо, заполнившее декларацию, несет ответственность в соответствии с законодательством

 

Предприятие-заявитель (подпись, печать)

 

Печать

 

Дата заполнения:

Разрешение таможенного органа и дата прохождения таможни (подпись, печать)

 

Проверил декларацию          Проверил цены

 

 

Таможенные платежи            Статистика

 

 

 

Досмотрел                                 Разрешил пропуск

               

Перевод статута компании с украинского на китайский язык

5.6. До моменту державної реєстрації Товариства Учасник повинен сплатити не менше ніж 50 % суми свого вкладу. Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад до Статутного капіталу Товариства протягом першого року діяльності Товариства.
5.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
5.8. Якщо Учасник протягом першого року діяльності Товариства не вніс повністю суму свого вкладу до Статутного капіталу, Товариство повинно оголосити про зменшення Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законом порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.
5.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку, якщо Учасник не прийняв рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
5.10. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.
5.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення його Учасником вкладу у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.
5.12. Рішення Зборів Учасників Товариства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
5.13. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному чи кільком Учасникам цього Товариства або третім особам. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково;
5.14. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів своїх часток або в іншому погодженому між ними розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористалися своїм переважним правом протягом трьох місяців з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), то ця частка (її частина) може бути відчужена третій особі. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено. При відчуженні частки (її частини) відбувається одночасний перехід всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково до суб’єкта, що придбав цю частку (її частину).
5.15. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов’язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку та в порядку встановленому законодавством України, або зменшити свій Статутний капітал відповідно до цього Статуту.
5.16. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – Учасника Товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до розділу 13 цього Статуту.

СТАТТЯ 6
УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
6.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається відповідно до законодавства та положень цього Статуту.
6.2. Органами Товариства є:
6.2.1. Вищий орган Товариства;
6.2.2. Виконавчий орган;
6.2.3. Ревізійна комісія Товариства.
6.3. Кожен із перелічених в п. 6.2 Статуту органів Товариства діє згідно з відповідними Положеннями, які затверджуються Вищим органом Товариства. Зазначені Положення регулюють усі питання організації та діяльності органів управління Товариства, у тому числі не врегульовані цим Статутом. Якщо норма, що закріплена Положенням, суперечить нормі, що закріплена Статутом, повинна застосовуватись норма Статуту. У випадку не затвердження Вищим органом Товариства зазначених в даному пункті положень, органи Товариства перелічені в п. 6.2. цього Статуту діють в межах повноважень, визначених даним Статутом.
6.4. Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени виконавчого органу (якщо такий орган є колегіальним), Голова ревізійної комісії (ревізор);
6.4.1. Посадові особи Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству в межах, передбачених законодавством.

СТАТТЯ 7
ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (далі – Збори), які складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.
7.2. Представники Учасника можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
7.3. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Зборах, сповістивши про це інших Учасників.
7.4. Представники Учасників діють на підставі довіреності, виданої відповідним Учасником і засвідченої у встановленому законодавством порядку.
7.5. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.
7.6.Учасник мають кількість голосів, пропорційну розміру його частки в Статутному капіталі Товариства.
7.7. До виключної компетенції Зборів належить:
7.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
7.7.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
7.7.3. створення та відкликання виконавчого органу Товариства;
7.7.4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
7.7.5. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
7.7.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
7.7.7. виключення Учасника із Товариства;
7.7.8. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
7.8. До компетенції Зборів може відноситись також вирішення інших питань.
7.9. Питання, що не віднесені до виключної компетенції Зборів, можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.
7.10. Збори скликаються по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більше як 60 відсотками голосів.
7.11. Позачергові Збори скликаються:
7.11.1. Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу;
7.11.2. на вимогу виконавчого органу Товариства;
7.11.3. на вимогу Ревізійної комісії, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства;
7.11.4. на вимогу Учасників, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Зборів Учасників не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.
7.12. Про проведення Зборів Учасники повідомляються усно або письмово із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного не менш як за 30 днів до скликання Зборів.

 

5.6. 公司通过国家注册前,成员应支付自己存款不小于50 %的股份。公司经营第一年期间内成员需全部向公司注册资本投资自己的股份。
5.7. 公司有权改变(增加或减少)注册资本的数额。
5.8. 如果成员在公司经营第一年期内未全部投资注册资本,公司需公布减少注册资本,并注册有关章程的更改据法律规定的程序或作出清算公司的决定。
5.9. 如果第二个或每个后续的财务年度公司净资产价值低于注册资本,公司应公布减少注册资本并据法律规定的程序注册有关章程的更正,除非成员作出额外投资的决定。如果公司净资产价值低于法律规定的注册资本最低数额,公司该被清算。
5.10. 减少公司注册资本可据法律规定的程序进行,并应通知所有的债主。在此情况下,债主有权要求提前停止或实行公司有关债务并赔偿其损失。
5.11. 成员全部投资之后可增加公司注册资本。额外投资程序由法律及本章程而规定。
5.12. 公司成员大会对于注册资本数额改变决定自国家注册作改正起有效。
5.13. 公司成员有权销售或通过别的方法让出自己注册资本股份(或其部分)给一个或几个本公司成员或给第三人。将股份(其部分)转让给第三人时,与此同时给他全部让出或部分让出成员所有的拥有权利和责任。
5.14. 公司成员有买成员让出股份(其部分)的优先权,以与自己股份数额成比例或另外协调的数额。购买以给第三方推荐出售的价格及其他条件而进行。如果公司的成员自成员通知卖股份(其部分)三个月期内未用自己的优先权,股份(其部分)可划归第三方。公司成员股份只能以已支付的数额,其全部支付前而划归。划归股份(其部分)同时,将成员所拥有全部或部分让出的股份的权利和责任转给购买股份(其部分)的主体。
5.15. 如果公司自己购买成员的股份(其部分),公司应在规定的期间内并据乌克兰法律规定程序,将其销售给别的成员或第三人,或据本章程减少自己的注册资本。
5.16. 注册资本份股的部分转给自然人继承人或法人权利继承人——公司成员。与未加入公司的继承人(权利继承人)清算据本章程第13条而进行。

第六章
公司管理

6.1. 公司业务由其机构以及职员管理,职员的全体成员和选举程序(任命)由乌克兰法律和本章程规定。
6.2. 公司机构为:
6.2.1. 公司最高机构
6.2.2. 执行机构
6.2.3. 公司审核委员会
6.3. 本章程6.2条阐述公司每个机构据相关公司最高机构批准的规定而行事。指出的规定管理所有公司管理机构组织和活动的问题,包括不属于本章程的问题。若规定所指定的条例违反章程指定的条例,应执行章程条例。在公司最高机构未批准本条规定的情况下,本章程6.2条阐述公司机构据本章程规定的权力范围而行事。
6.4. 公司职员为主任以及执行机构的成员(若本机构是集体的),审核委员会长(检查员);
6.4.1. 公司职员为他们对公司所造成的损失承担法律规定的责任。

第七章
公司最高机构

7.1. 公司最高机构为一般成员大会(下称:大会),包括公司成员或有他们指定的代表。
7.2. 成员的代表可以是永久的或临时的委任。
7.3. 成员可以随时换自己的大会上代表,并通知其他成员。
7.4. 成员的代表据相关成员提供的依法认证的委托书而行事。
7.5. 公司成员有权将他的大会权力转让给别的成员或成员的代表。
7.6. 成员的票数成正比他在注册资本的份额。
7.7. 大会特权为:
7.7.1. 确定公司主要活动范围,批准其计划以及实现报告;
7.7.2. 对公司章程做修订,包括改变其注册资本的总额;
7.7.3. 创建和撤销公司执行机构;
7.7.4. 指定对执行部门的控制形式,创建并决定有关监管机构的权力;
7.7.5. 批准年度账目及资产负债表,利润和公司亏损分配;
7.7.6. 决定购买公司成员的份额;
7.7.7. 排除公司成员;
7.7.8. 采解散公司措施,任命解散委员会,批准解散余额。
7.8. 其他问题的解决也属于大会责任范围。
7.9. 不属于大会特权的问题可交给公司执行机构来解决。
7.10. 在必要时召开大会,但每年至少举行两次大会。在合共拥有超过60%的选票成员(其代表)出席的情况下,大会被认为有效的。
7.11. 临时大会召开的情况如下:
7.11.1. 由公司主任召开,在公司无力支付以及在任何其他公司利益需要的情况下,并在显着削减注册资本威胁的情况下;
7.11.2. 在本公司执行机构的要求之下;
7.11.3. 在审核委员会的要求之下,如果公司根本利益受威胁,或发现公司职员滥用职权的情况下;
7.11.4. 据合共拥有超过20%的选票成员的要求,在任何时候和任何有关公司经营的问题;若25日之内大会主任未实现其要求,他们有权利自己召开大会;
7.12. 关于大会的举行,成员以书面或口头方式大会召开至少30天前被通知关于其时间、地点以及议程;

 

Перевод устава компании с китайского на русский

4. СТРУКТУРА КОМПАНИИ И ЕЁ ОБРАЗОВАНИЕ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

11.В компании не предусматривается проведение собрания учредителей.
Все важные решения учредителя считаются действительными только в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны учредителем, а также хранятся в компании в качестве архива.
12. Учредитель имеет следующие служебные права: он имеет право записать свое имя, адрес, размер вложения, регистрационный номер свидетельства о своем вложении и другие положения в список учредителей компании и опубликовать важные решения:
12.1 Определить направление деятельности и инвестиционный план компании;
12.2 Рассмотреть и утвердить проекты финансовой сметы и годового отчета;
12.3 Рассмотреть и утвердить проекты распределения прибыли и возмещения убытков;
12.4 Принять решение по увеличению или уменьшению уставного капитала компании;
12.5 Изменить устав компании;
12.6 Принять решения о слиянии, разделению, расформированию, ликвидации или преобразованию компании;
12.7 Осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящем уставе.
13. В компании не предусматривается проведение собрания председателей правления, устанавливается только один действующий председатель правления. Учредитель компании принимает решение о принятии на работу и увольнении председателя правления, срок его службы составляет 3 года, возможно продление срока работы.
14. Исполнительный председатель правления компании несет следующую ответственность перед учредителем и имеет следующие права и полномочия:
14.1. Составлять отчет о работе перед учредителем;
14.2. Исполняет решения учредителя;
14.3. Составлять план деятельности компании и инвестиционные проекты;
14.4. Составлять финансовую смету и годовой отчет;
14.5. Составлять проекты по распределению прибыли и возмещению убытков;
14.6. Составлять проекты по увеличению или уменьшению уставного капитала компании;
14.7. Составлять проекты о слиянии, разделению, расформированию, ликвидации или преобразованию компании;
14.8. Принимает решения об организации внутреннего управления компании;
14.9. Принимает решения о принятии или увольнении директора, решает вопросы о его вознаграждении, в соответствии с предложениями директора принимает решения о принятии на работу или увольнении заместителя директора и финансового ответственного лица компании и их вознаграждении.
14.10. Составляет основную форму управления компании.
15. Если исполнительный председатель правления отсутствует на собраниях по уважительной причине, он должен в письменной форме назначить своего представителя для участия в собрании.
16. В компании не предусматривается учреждение ревизионной комиссии, назначается только один ревизор. Учредитель назначает ревизора, срок его службы составляет 3 года, возможно продление срока работы. Исполнительный председатель правления, гендиректор и высший управляющий компании не имеют право замещать должность ревизора.
17. Ревизор имеет следующие права:
17.1. Проверять финансовое состояние компании;
17.2. Может осуществлять проверку деятельности исполнительного председателя правления и высших управляющих, имеет право внести предложение об их снятии с должности за нарушение закона, административных правил, устава компании.
17.3. Если действия исполнительного председателя правления и высших управляющих вредят интересам компании, имеет право потребовать снятие их с должности.

 

Размещено: 07.10.2013


Считаете это полезным? Порекомендуйте друзьям!